» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 26634 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: چهارشنبه مورخه 29/10/1395 بازدید560 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: دوشنبه مورخه 24/02/1397 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید5906 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید3155 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 3581 1584
دوشنبه 3637 1525
جمعه 4053 1580
شنبه 3673 1637
چهارشنبه 4166 1679
پنجشنبه 3556 1556
سه شنبه 3968 1658
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 5906 2347
جمعه 4638 1937
20الی 24 شب 3650 1539
چهارشنبه 4322 1821
12الی 16 بعدازظهر 4963 1932
سه شنبه 3155 1643