» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 37462 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: چهارشنبه مورخه 29/10/1395 بازدید560 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: دوشنبه مورخه 24/02/1397 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید7907 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید4865 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 4994 2454
دوشنبه 5149 2438
جمعه 5733 2500
شنبه 5329 2517
چهارشنبه 5728 2474
پنجشنبه 5077 2492
سه شنبه 5452 2421
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 7907 3566
جمعه 6609 3050
20الی 24 شب 4865 2260
چهارشنبه 6275 2842
12الی 16 بعدازظهر 6815 2924
سه شنبه 4991 2654