» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 30259 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: چهارشنبه مورخه 29/10/1395 بازدید560 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: دوشنبه مورخه 24/02/1397 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید6546 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید3699 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 4035 1853
دوشنبه 4142 1806
جمعه 4675 1901
شنبه 4255 1909
چهارشنبه 4699 1943
پنجشنبه 4053 1853
سه شنبه 4400 1875
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 6546 2759
جمعه 5310 2237
20الی 24 شب 4082 1760
چهارشنبه 5050 2184
12الی 16 بعدازظهر 5572 2225
سه شنبه 3699 1975