» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 21104 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: چهارشنبه مورخه 29/10/1395 بازدید560 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: دوشنبه مورخه 24/02/1397 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید4844 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید2371 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 2601 1119
دوشنبه 2916 1091
جمعه 3295 1246
شنبه 2827 1244
چهارشنبه 3394 1227
پنجشنبه 2857 1181
سه شنبه 3214 1222
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 4844 1735
جمعه 3705 1438
20الی 24 شب 2808 1144
چهارشنبه 3374 1376
12الی 16 بعدازظهر 4002 1437
سه شنبه 2371 1200